НачалоПесни по номер
1 Хвалете Царя
2 Славословие
3 Със страх пред Божия престол
4 Царува Господ Йеова
5 Слава, почест и хваление
6 Ето, в Името Христово
7 Славословие
8 Царю наш Всесилний
9 Възпейте на Господа
10 О Боже, Ти нам
11 Свят, свят, свят
12 Хвалете Господа
13 Боже, бляскът Ти изпълня
14 Боже, отвори вратата
15 Нека всинца възвеличим
16 Със страх мълчете, твари вси
17 Нека цял свят възвиси глас
18 Пак земните си грижи
19 Славете Бога
20 Що да въздам на Бога?
21 Славо во вишните
22 Вдигнете всинца
23 Хвала во вишних
24 О, милий Господи, ела
25 Твоята милост, Господи
26 Богу дайте похвали
27 Хвалете Бога нашего
28 Господня Мишце, покажи
29 Господ Бог Дух е
30 Опитал си ме, Господи
31 Бог е Твърдината моя
32 О, суета на суети
33 После що
34 Широк е пътят към смъртта
35 Дайте смъртни вси внимание
36 О, елате, вси ранени
37 Дали без малко си убеден
38 При Исуса ела
39 Ела у дома
40 Исус Назарянинът минава
41 Хлопа, хлопа!
42 В тихите среднощни стражи
43 Исус е Сам Светлината
44 За тебе се моля
45 Днес вика милий Спас
46 Виж, брате, на вратата ти
47 При Исуса, уморений
48 Елате, вси вий жадни
49 Какъвто си ела
50 Дойдете, уморени вий
51 Ваший грях, ако е багрен
52 Идеш ли?
53 Слушай, о душо моя
54 Иди, о грешниче
55 Тихо и нежно Спасителят кани
56 Ела!
57 Ела при Спаса
58 Повярвай в Исуса Христа
59 Грешни търси да спаси
60 Отвън сърдечни двери
61 О, чудно е Божието Слово
62 Таз радост, мир, прощение
63 Душо, моя, душо моя
64 Ида, Христе!
65 Тъкмо какъвто съм
66 При нозете на Исуса
67 По-бял от сняг
68 Моите погрешки
69 Друг принос нямам
70 Престолът на благодатта
71 Чуйте грешници
72 Ний възвестяваме Христа
73 Дали сал кроткият Исус
74 Под кръста на Исуса
75 Дръж ме близ при кръста
76 Когато гледам чудний кръст
77 С кръста на Христа се хваля
78 Старият кръст
79 Голгота помня всякога
80 Един Източник има
81 Има Извор, Кръв тече
82 При вида на Кръвта
83 Бил ли си омит в Кръвта
84 Не могли жреците стари
85 На Спаса чух гласа
86 Дългът е платен
87 Само кръвта на Исуса
88 Има сила
89 Спасение
90 Чух Сладкия Исусов глас
91 Загубена овца
92 Безопасно лежат
93 Аллилуя! Свърши се
94 Има отворени врата
95 Ей, за мен дойде
96 Моето състояние
97 Светият, Самодържецът
98 Спасен
99 Аз потъвах в греха
100 О, чудна истина
101 Исус дойде изгубени да търси
102 Исус ме повдигна
103 Това сторих за тебе
104 Грешни сме, о Господи
105 Стани, душо моя
106 Запей с веселба
107 О Спасе, с тежки грехове
108 За всегда
109 О златний ден
110 Когато в Илиния дол
111 Чуй, от срамното дърво
112 Ни злато, ни сребро
113 Милост, о Давидов Сине
114 Честит тоз ден
115 Откак съм бил спасен
116 Ден на радост
117 Аз живея в Ханаан
118 В благата вест повярвах
119 Откак в мен Исус Сам влезна
120 Има ли мир
121 Мир, сладък мир
122 Мир, мир
123 Признателната ми душа
124 Тоз грешен свят
125 Любов Божия
126 Бог по претайни начини
127 Боже, на любовта Твоя
128 Аз бях помрачен
129 Бог е любов
130 Радвам се аз
131 Милост Божия
132 За мен проля Ти, Спасе
133 Пейте, пейте на Исуса
134 По име знае Господ
135 Чудна любов
136 Стани, стани, душо моя
137 За Теб, Исусе всеблагий
138 Пътят, Истината и Животът
139 Аз ще пея за Исуса
140 На непорочний Агнец
141 Господи мой
142 Повече, о Христе
143 Тук само мисълта, Христе
144 Възможно ли е, о Христе
145 Първом Той възлюби нас
146 Аз съм намерил Бисера
147 Красний Исусе
148 Дано да може туй сърце
149 Любовта е по-добра
150 Исусе, Теб любя
151 Затуй Го любя аз
152 О, как да го не любя
153 Една чудна повест има
154 Аз съм уверен
155 О Спасе, Ти за мене
156 Все добре е за мен
157 Исус е мой драг Спасител
158 Отче наш
159 Ти велик и славен Цар
160 Молитвен час
161 Хляб духовен
162 Твоята върховна воля
163 Боже, да ме не оставиш
164 О Ти, пред когото открито е все
165 От тебе се нуждая
166 Колко драгоцен Приятел
167 Не ме пренебрегвай, Спасе
168 Славата Ти, о Христе
169 Спасе, приеми сега
170 Отче, послушай нас
171 Изворе на всяка благост
172 Господи в Твоя храм
173 За Словото Ти, Господи
174 Учи ме пътя Си
175 Когато пред престола Ти
176 О Ти, Веселбо, на моята душа
177 Авва, Отче!
178 Дано Бог милостиво мен
179 Стани о, душо моя
180 Господи, да не вървиш
181 Спасе, нощни сенки падат
182 Бавно веч изчезнува
183 Боже наш, благослови ни
184 Пак, Боже милий
185 От Христа се научи
186 Божиите синове
187 Блажените
188 Блажен е
189 О, да съм кат Спаса
190 Изпитай нашите сърца
191 О, сладък наш съюз
192 Радвайте се братя!
193 Ето, колко са блажени
194 О, Слънце на душата ми
195 О, блажен е
196 Тук имам работа една
197 Аз работа имам една
198 С Теб, Боже, всякога
199 Който под Божиите крила
200 Спас мой ми е як помощник
201 Възложи товара си
202 Спасе, Твой сладък глас
203 Всред окръжаващата тъмнина
204 С нас остани
205 Твоя, не моя път
206 Всите си страхове
207 Възложи на Господа
208 Бог е мое спасение
209 Святий Отче, Ти ме учиш
210 Дигам очите си
211 Който на Господа
212 Вечни мишци
213 Върху твърди обещания
214 Аз съм веч блажен
215 Колко твърда основа
216 Вяра в мен ли се руши
217 Аз знам в Кого съм повярвал
218 Всеки момент
219 О Прибежище добро!
220 О безопасно място!
221 О Спасителю Христе!
222 В Тебе съм скрит
223 Милий Спасителю
224 Скрий се, душо моя
225 Да бъде волята Твоя
226 На милостивия си Спас
227 Това да ми е мъдростта
228 Драгий Спасителю
229 Свят да съм желая
230 Аз ще ида при Исуса
231 Научи ме Твоя път
232 Когато по море
233 Съвсем убеден съм
234 Аз, Исусе, кръста дигнах
235 О, да съм нищо!
236 Да бъде волята Твоя
237 Тебе да угодя
238 Отдавна все Исусу съм предал
239 Господи, живота ми
240 Дял мой си Ти
241 О душо, душо, стани
242 Своята воля, Боже, върши!
243 Исус ме вика
244 О Боже, не за утре
245 Решавам се от все сърце
246 За жетва бели нивите
247 Сей семето всегда
248 Брате, запали свещта си
249 Още един ден за Тебе
250 Как ли е жетвата?
251 Чуй, гласът Исусов вика
252 Пътувай още малко
253 Времето е кратко
254 Господ ни сравнява с виделина
255 Не ми казвай с жални думи
256 Вечна е заплатата
257 Онзи, който с плач излязва
258 Иди, прилежно работи!
259 Христос с мен кат е
260 Колко души блуждаят
261 Аз тук работя за Христа
262 От всите гринландийски
263 Въже хвърлете
264 Идете проповядвайте
265 Ако съм аз Христов войник
266 Станете за Исуса
267 Борба непрестанна
268 Върла е бурята
269 Стани и в същий път върви
270 Корабът плува по море
271 Твърдиня силна е
272 О, малко стадо, не се бой
273 Стани, душо!
274 Търсим покой у дома
275 Излазя Божий Син на бой
276 Ето го, на връх планински
277 Стани без страх
278 Укрепи се
279 Божията слава чудна е
280 Чада на небесния Цар
281 Войници Христови
282 Ний ще се стремим
283 Напред върви!
284 Дързост, братя
285 Чудната стара повест
286 Думи добри
287 Чудната повест кажи ми
288 Таз повест тук е сладка
289 Една реч за Исуса
290 Нозете красни са
291 Разгласяй, о Сионе!
292 О, как да пея силата
293 О, колко сладко вернику
294 Радост блика в моето сърце
295 О Слово въплотено
296 Исус! таз дума сладка е
297 Ей, за мене той се грижи
298 Намерих аз "другар" в Христа
299 Със Царя вървя
300 Всред бурите на тоз живот
301 Бог мене води
302 Пътят към Небе избрахме
303 Всред скърби и вълнения
304 Той знае пътя
305 Кога в любов небесна
306 Води ме Отче!
307 Господ ми е Пастир
308 Той се моли за мен
309 Исус, Ходатаят, е жив
310 Вдигнете вашите глави
311 Венчайте Го
312 Чуйте песни весели
313 Нам се роди едно Дете
314 Тиха нощ!
315 О, чудна, славна, света нощ
316 Слава во вишних!
317 Деннице, светла Звездо!
318 Чуйте ангелския глас
319 На Витлеемското поле
320 О мило градче Витлеем
321 Осанна!
322 Любовта се награждава
323 Сега желая Спасе мой
324 Докле дойде милий Спас
325 Твойта заповед, Христе
326 Ломи днес хляба, Ти
327 По среднощ светлата звезда
328 Света Главо, ранена
329 Като гледам Спаса
330 Самин
331 Умря Спасител наш
332 Ей, възкръсна наший Спас
333 Що слезва ангел от небе?
334 Възкръсна силний Спас
335 Ангеле, от този гроб
336 Възкръсна от гроба Той
337 Ей, възкръсна наший Спас Алилуя
338 Спасител наш се обеща
339 О всечистий Святий Душе
340 Животворящий Дух Святи
341 О Светий Душе
342 Утешител дойде!
343 В горница една събрани
344 Чакаме благословение
345 На светъл облак полетя
346 Стани, Ти силний Ратниче!
347 Кога дойде
348 Ден блажен
349 О, светлина на зората Сионска
350 Сионе, обещаний знак
351 Господ дохожда
352 На небесната проверка
353 Ще дойде скоро Спасът ни
354 О, Спасе, до кога?
355 СкороТой ще се яви
356 Времето веч наближава
357 Моята вяра е
358 О, вяра!
359 Чрез вяра в слава бъдеща
360 Безценен Божий дар
361 О, Господи, Ти помогни
362 Ти, Вяро на отците ни
363 Времето ми тъжно тече
364 Години малко ощ
365 При Тебе, Боже мой
366 Тебе ще видя
367 Там Юдейский пленник коленичи
368 Аз зная, че Исус е жив
369 Не са видели тез очи
370 Върху твърд камък аз стоя
371 Желая много, Отче мой
372 Горе, о душо моя
373 На надеждите мои
374 Пази ме, Божие Агне
375 Исусе драгоценний
376 Ще Го видя в лице
377 Напред към върха
378 О, туй ще е слава!
379 Аз знам, че ще видя Христа
380 Като свърша житейския път
381 По- близо!
382 Златното правило
383 Любете един другиго
384 Езици человечески
385 На раздяла, братя
386 С"богом!
387 За брат, или сестра в Христа
388 В Твоите ниви
389 Там при Исуса
390 Скръбта си дълбоко скрий
391 Бог присъствува всъде
392 Радостно, радостно вървя
393 Ето горе, пред престола
394 Хубав Сион
395 Имам Отец във славната земя
396 Аз съм странен
397 Мислете за дом горе там
398 Дом Бащин е небето
399 Отсам йордански бряг
400 Има една земя
401 Йерусалимска дъщерьо
402 Върху сионската гора
403 Една песен ще пея
404 Йерусалим цял златен
405 Ще л"застанем при реката?
406 Рай е мой дом
407 Покоят ми не е на тази земя
408 Земьо на блажените
409 Тез струни ще се развалят
410 Тук къс живот е дял наш
411 Йерусалиме славний!
412 О Сионе, Граде Божий
413 Там нощ няма нивга
414 Тоз е денят на Господа
415 Господният ден
416 Да не оставим от ръце
417 Твоето Слово е
418 Спасителю и Господи
419 Мил Отче, в Словото Твое
420 Никога, никога!
421 Самото основание
422 Дай ми на вярата крила
423 Твоите чада, о Христе
424 Твоето царство аз обичам
425 О, Боже, в името Твое
426 На Тебе, вечна Канаро
427 Дано да се явиш
428 Молим, Спасе
429 Гласът във Рай Едемски
430 О, дом честит
431 Всичко тръпне в красота
432 Елате верно да решим
433 Тихо, тихо Спасът вика
434 Ето, веч листата падат
435 Бисерът лъскав
436 О, юноше, помни Създателя си
437 Прав да си ти
438 О, моли се на Спаса
439 Спасе, кат овчар води ни
440 О, работи прилежно
441 Такъв какъвто съм, Христе
442 Боже наш, ний Теб се молим
443 Пази се чист
444 Искрени, верни, всецяло предани
445 Ей, знаме гордо са развели
446 Слънце ярко
447 Малки вий деца, елате
448 Исус благославя децата
449 Мен Исус е възлюбил
450 За малките деца
451 Бог ме вижда
452 Вечерна молитва
453 Милий Пастирю, Исусе!
454 Що да сторя за Исуса?
455 Малки дейци
456 Има работа за деца
457 Дано да стана ангел
458 Деца в небето
459 В старо време
460 Ето, гласове на радост
461 Пазеха овчари
462 Пълен с благости
463 Отдавна, Боже на Ветил
464 Както еленът извори
465 Нека престанат плач и сълзи
466 Маловерност далеко
467 Скрита в мене е скръбта ми
468 Обичам да оттеглям аз
469 Ликуйте, ликуйте!
470 Как славен е Господ
471 Елате от душа да хвалим
472 Грешниче, смутен и беден
473 Елате, брате, ела!
474 О, ела при Мен
475 Где ще прекараш Вечността?
476 Място дал ли си Исусу?
477 Блага вест се възвестява
478 Ще стана по-бял от снега
479 Под скъпата кръв на Христа
480 Бог нас от гибел спаси
481 Аз съм омит в кръвта
482 Изкупен - о, истина чудна!
483 О, Агнец Божий!
484 Който с вяра погледне
485 Откак Исус дойде
486 Нека радваме се, братя
487 Радост, радост непрестанна
488 Радостно запейте горе в небеса
489 Бог грижи се за теб
490 Когато слушам за Христа
491 В бурите житейски
492 С Христа да съм е радостно
493 От всите силни ветрове
494 Дай ми святост, Боже
495 Чуй молбата ми, Христе
496 Бди, моли се и очаквай
497 В сърца где Божий Дух цари
498 Вземи ме за ръката
499 Ще светлее пътя ни
500 Само вярвай!
501 Всичко в Тебе имам, о Христе
502 О Боже, съхрани
503 Слушам зова на Исуса
504 Не се срамя да възвестя
505 Сее се семе тук
506 На заблудилия път покажете
507 Аз тичам към върха
508 За евангелското дело
509 Непобедимо е нашето знаме
510 Стройно следваме във боя
511 Исус - туй име сладко
512 Призови Христа на помощ
513 Нек спомним Голгота
514 Жив е! Жив е!
515 В Твойто име сме събрани
516 Как дните ни летят напред
517 От смъртта съм спасен
518 Нито видяло е око
519 Дом има неръкотворен
520 Ах колко радост там!
521 В блажения край
522 Отвъд Йорданската река
523 Тук на земний бряг стоиме
524 Бог е с нас
525 Аз имам тъй чуден Спасител
526 Все напред в Божия светлина
527 Близо, по-близо
528 Възпей сега с възторг
529 Дух Божий, в мен вдъхни
530 Уповавам на Христа
531 Само във Теб, Исусе мой
532 Откак съм опростен
533 Мнозина се чудят
534 Еднаж когато блестеше простора
535 Сладка вест дойде до всеки
536 О, какъв чуден Спасител
537 Господ е Канара моя
538 Господ говори
539 Мен води, велики Йеова
540 Исусе мой, при Тебе ида
541 Слава Теб
542 Благословени потоци
543 Твърдо за Христа стоиме
544 Бог е мой приятел
545 Исусе мой душата ми се мъчи
546 Велики Боже
547 Когато радостите отлетят
548 Когато вихър върху мен слети
549 Сърце ми чезне в изнемога
550 Копнеж
551 Витесда
552 Дай Исусу все
553 Бе ден кат всички други
554 За мен умря, за теб умря
555 Алилуйя
556 Бог ще те носи
557 Изцеление в Исусовите рани
558 Като птичка що не може
559 О, Спасе драгоценни
560 С Христа съм всеки ден
561 О, Исусе мой
562 Аз имам един цар
563 Запей и тръгни с алилуия, амин
564 Аз съм доволен
565 Щом зората се покаже
566 Чудната река
567 Чудната мелодия
568 От трона слезна
569 За Исуса нямаше почивка
570 Всичко кажи на Исуса
571 Аз пътувам към небето
572 Аз нямам злато
573 Аз съм Боже ощ младеж
574 Вярвай във словото Божие
575 Чуден мир имам аз
576 За мен тя се моли
577 Ще чакам и ще слушам
578 Когато аз отчаян, уморен
579 Бягам от света
580 Първа стъпка
581 Бързам, бързам към върха
582 Искаш ли да бъдеш войн Христов
583 Намерих аз приятел благ
584 Слава на Исуса
585 Отчаян сам самичък
586 Не зная друго име
587 Ти не се обръщай никога назад
588 Ела при Спаса нежно той те кани
589 Как сърдечно ожидам
590 Още в сутринта на младост
591 Знай за тебе той умря
592 Виж нощта настава веч
593 Моята молитва
594 Една звезда в простора свети
595 Сила дай и дръж ме ти
596 О, зная едно чудно Име
597 Аз знам
598 Минават дните
599 Голгота
600 О, радвай се чадо мое
601 Кажи Исусу
602 Книгата на живота
603 На оттатъшния бряг
604 При Тебе ида
605 Боже Ти си мой учител
606 Възвести любов Христова
607 Най-прекрасния ден
608 Към Ханаана
609 За мен има кръст
610 О, неизмерима милост
611 Дай на Него вси желания
612 Аз имам Спасител
613 При спасителя Исуса
614 Отчаян от живота
615 В младост познал ли си Христа
616 Престолът Божий
617 Ти си моята любов
618 Дарен
619 Благодаря
620 Как е сладко ходейки с Христа
621 Ако всичко имах без Исуса
622 Отруден е живота
623 Ей ощ в зори
624 Познаваш ли Исусовото име
625 Галилея
626 Живеех аз във мрак
627 Със Исуса искам да живея
628 Църкво, слушай гласът Божий
629 Само ти ме води
630 Кат волна птичка
631 Радвай се, идва Исус за нас
632 На кръст за мене умря
633 Скиташ ли се сам в живота
634 Аз пея с радост за Голгота
635 С мъка в сърцето
636 Тиха нощ, ветрец повява
637 Едно прекрасно име
638 Младежи за Исуса
639 Странник беден тук съм
640 Татко мой
641 Пътувах в мрачна нощ
642 Вятър вее
643 Ще бъда кат Христа
644 Следвай ме
645 Твоята верност е велика
646 Най-велик е Господ
647 Аз вечно няма да се скитам
648 На Него уповавам
649 Славен ден, славен час
650 Душо в скърби окръжена
651 Дружно ние ще работим
652 Кой Бог е велик
653 Кой направил е цветята
654 Не желая сам безплоден
655 Тебе зове, тебе зове
656 Всред бисери по злато
657 Тежко ли е на душата ти
658 Туй направи Господ сам
659 Исус спасител мой
660 Любовта Ти
661 На любимия Спас
662 Мир пълен мир
663 С нас Господи пребъдвай
664 Исус скъп Спасител
665 В борбата, братя, за Христа
666 Ний сме ратници Христови
667 Вси обещания
668 Драгоценни минути
669 Аз имам радост
670 Мен вземи Ти в Твойто лоно
671 Ободри се душо
672 О, някога когато бях
673 Сърце ми дай
674 О, църкво Ти прекрасна
675 Веч денят Господен иде
676 Ерусалим
677 Тамо нейде на Голгота
678 Той направи всичко
679 С колко сълзи
680 Махна го
681 Аз се реших
682 Все напред по пътя стръмен
683 Милост има в Спаса Христа
684 Кажи ми за Христа
685 В Едем
686 За Теб на кръст пострада
687 Той е мой
688 Виж времето бързо отлита
689 Зора небесна
690 Когато приближавам при Голгота
691 На вратата Царя хлопа
692 Волята Ти
693 О, колко чуден за мен бе деня
694 Ний ще литнем зад звездите
695 И в чуден мир
696 Господ е пастир мой няма да се убоя
697 Аз знам една страна
698 Оставен ли си сам
699 О, как искам аз на всички да разкажа
700 Колко чуден си, о, Исусе
701 Аз съм чул за града във небето
702 Знам Той ме води
703 Чудна песен ще пеем в небето
704 Там зад сенките
705 По пътя към небето аз ще пея
706 Аз почивам във ръката
707 До мен се докосна
708 Ти очисти
709 Горе зад звездите
710 О, ела Ти, беден грешник
711 Новото небе
712 Началник нощя
713 Чуйте грешници
714 Родино
715 Светла е зората
716 Слава, слава, алилуя
717 Боже, Боже
718 О, Спасителю благ
719 И на нас
720 О, Исусе
721 Що са тез
722 Възкликнете громка песен
723 На Голгота
724 Има празник при Христа
725 За мене се грижи
726 Колко ни са мили Боже
727 Някога преди
728 Ний приятели сме вечни
729 Мили мой тате
730 О, да бях с крила
731 Где е чадото ми таз нощ?
732 Где е твой син таз нощ?
733 Бъди близо