НачалоНий ще се стремим
282. Ний ще се стремим
1. Войните Израйлеви с Вожда свой,
Бавно обикаляха без застой;
С твърдо уверене в Божия Закон,
Победа виждаха над Йерихон.
    Ний ще се стремим и ще победим,
    Чрез кръвта Христова врага ще сломим!
    И защото крепост ни е Саваот,
    Победи ще печелим в тоз живот!

2. Там в полето с връв в ръка сам Давид,
Срещна филистимеца - горд на вид.
С тихо уповане в своя Бог велик,
Ожидаше победоносний миг.
    Ний ще се стремим и пр.

3. Триж на ден се е молил Данаил;
После в ров на лъвове хвърлен бил.
Като се предаде в Божия ръка
Чрез вяра той видя победата.
    Ний ще се стремим и пр.

4. Често с плътски сили, ум исках аз
Да превърна в топъл ден мрак и мраз!
В немощ и безсил’е бях като сломен,
Но с вяра виждах на победа ден!
    Ний ще се стремим и пр.

5. О, настава славен ден - ден велик!
Скоро вси изкупени с мощен вик
Ще възкликнат громко и ще прогласят:
Ний свършихме с победа земний път!
    Ний ще се стремим и пр.
Исус Навин 6:20
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти